Spectra Precision AL serijos optinio nivelyro naudotojo vadovas

Konstrukcija

Nivelyro bendrasis vaizdas
 1. Fokusavimo sraigtas;
 2. Taikiklis apytikriam vizavimui;
 3. Siūlelių tinklelio reguliavimo sraigteliai (uždengti);
 4. Siūlelių tinklelio fokusavimo sraigtas;
 5. Okuliaras;
 6. Horizontalaus sukimosi žiedas ir kampo atskaita;
 7. Keliamieji sraigtai;
 8. Kelmelis;
 9. Sferinio gulsčiuko reguliavimo sraigteliai;
 10. Užvedamasis (mikrometrinis) sraigtas;
 11. Sferinis gulsčiukas;
 12. Veidrodėlis gulsčiuko matomumui niveliuojant;
 13. Objektyvas.

Kaip naudotis prietaisu

Prietaiso paruošimas darbui

 1. Pastatykite trikojį reikiamame aukštyje (nivelyro žiūronas akių lygyje arba priklausomai nuo statybų aikštelės situacijos);
PASTABA: Įsitikinkite, jog trikojis stovi stabiliai ir trikojo viršaus plokštuma sąlyginai (vizualiai) išgulsčiuota (lygiagreti žemės paviršiui po trikoju). Priešingu atvėju išgulsčiuokite - trumpinant/ilginant pavienes trikojo kojas.
 1. Pritvirtinkite nivelyrą (priveržkite varžtą trikojo plokštumos skylėje);
 2. Tiksliai išgulsčiuokite nivelyrą sukdami atitinkamus keliamuosius sraigtus, vadovaukitės nivelyro sferiniu gulsčiuku (11) (neturi išplaukti/liestis prie juodo apskritimo žymos).
 3. Sufokusuokite teleskopo siūlelių tinklelio ryškumą sukdami siūlelių tinklelio fokusavimo sraigtą (4).

Lygiavimas (nutaikymas)

 1. Naudodojantis taikikliu (2) apytikriai nukreipkite teleskopą į niveliacinę matuoklę;
 2. Sukite fokusavimo sraigtą (1) kol matysite aiškų/ryškų matuoklės vaizdą. Tiksliai vizuokite siūlelių tinklelio vidurinę vertikalią liniją į matuoklės vidurį. Vizavimui naudokite horizontalų mikrometrinį sraigtą (10);
 3. Pasitikrinkite ar nėra paralakso (poslinkio).
PASTABA: Paralakso nėra jei siūlelių tinklelio ir matuoklės gradacijos bendras vaizdas nesikeičia žiūrint įvairias kampais pro nivelyro okuliarą (5) (judinkite akį aukštyn/ žemyn ir kairėn/ dešinėn prie pat jo).
PASTABA: Po to, kai burbulėlis sferiniame gulsčiuke yra centre, kompensatorius pataiso vizavimo linijos likusį posvyrį. Tačiau kompensatorius nepataiso ir nepanaikina jokių aukščių skirtumų atsiradusių dėl netinkamo sferinio gulsčiuko ar nivelyro optinės ašies reguliavimo. Paklaida gali atsirasti ir numetus prietaisą ar netinkamai transportuojant. Bendrai, optinį nivelyrą reiktų reguliariai (2 metai) derinti/taisyti/aptarnauti remonto centre, po to tikrinti metrologijos centre. Kartais galite pasitikrinti apytikriai ir objekte, jeigu įtariate, kad prietaisas buvo nukrėstas ar numestas.

Matavimai (aukščių skirtumo, atstumo, kampo)

Aukščiu skirtumo nustatymas

Aukščiu skirtumo nustatymas

 1. Pastatykite prietaisą per vidurį tarp dviejų niveliuojamų taškų (A ir B);
 2. Užsirašykite matuoklės atskaitą taške A (a1 = 1,726 m) ir kitą taške B (b1 =1,259 m);
PASTABA: Nedideli vizavimo linijos posvyriai nuo horizonto nesudarys matavimo paklaidų, kai prietaisas stovės arti pusiaukelės tarp dviejų taškų.
 1. Atimkite b1 iš a1 ir gausite aukščių skirtumą (d = 0,467 m).
PASTABA: Taškas B yra 0,467 aukščiau nei taškas A, todėl, kad aukščių skirtumas yra teigiamas skaičius. Jei taškas B būtų žemiau nei taškas A, aukščių skirtumas būtų neigiamas skaičius.

Aukščio nužymėjimas

 1. Pastatykite ir išgulsčiuokite nivelyrą;
 2. Pastatykite niveliacinę matuoklę ant taško su žinomu aukščiu (30,55 m) ir užsirašykite atskaitą (1,72 m);
 3. Pridėkite matuoklės atskaitą prie žinomo aukščio kad gautumėte prietaiso aukštį (angl. height of instrument) HI (1,72 + 30,55 = 32,27 m);
 4. Atimkite norimo nužymėti taško aukštį (31,02 m) iš HI (32,27), kad suskaičiuotumėte aukščių skirtumą tarp dviejų taškų (32,27 – 31,02 =1,25 m);
 5. Atsistokite prie taško, kurį norite nužymėti, ir kelkite/leiskite matuoklę kol suskaičiuoto skirtumo rezultatas (1,25) sutampa su matuoklės atskaita matoma per nivelyro žiūroną (sutampa su viduriniu horizontaliu siūleliu).

Atstumo matavimas

PASTABA: Prietaiso „stadia“ linijos (horizontalios siūlelių tinklelio linijos išdėstytos pagal „stadia“ konstantą – 100) leidžia Jums nustatyti atstumą tarp nivelyro ir niveliacinės matuoklės.
 1. Užsirašykite viršutinio horizontalaus siūlelio atskaitą (1,436 m) ir žemiausio horizontalaus siūlelio atskaitą (1,152 m);
 2. Suskaičiuokite dviejų atskaitų skirtumą (1,436 – 1,152 =0,284 m);
 3. Padauginkite gautą skirtumą iš 100. Rezultatas lygus atstumui tarp nivelyro ir niveliacinės matuoklės. (0,284 x 100 = 28,4).

Skaičiavimo pavyzdys

Atstumo matavimas

Aukštis  
Centrinės linijos atskaita 1,294 m
Atstumo matavimas  
Viršutinio siūlelio atskaita 1,436 m
Apatinio siūlelio atskaita 1,152 m
Skirtumas 0,284 m
Atstumas (0,284 x 100) 28,4 m

Kampo matavimas

 1. Pastatykite nivelyro trikojį virš taško t.y. matuojamo kampo viršūnėje (pvz.: įkalto kuolo);
PASTABA: Įsitikinkite, jog trikojis stovi stabiliai ir jo plokštuma ant kurios statysite nivelyrą vizualiai išgulsčiuota.
 1. Pakabinkite svambalą ant trikojo veržiamojo varžto kabliuko;
PASTABA: Įsitikinkite, jog nustojęs svyruoti svambalas yra virš reikiamo taško.
 1. Pritvirtinkite nivelyrą prie trikojo;
 2. Tiksliai vizuokite nivelyro žiūroną į pirmąjį taikinį naudodami horizontalųjį mikrometrinį sraigtą (10) ir vertikalų siūlelių tinklelį;
 3. Centruokite svambalą (prietaisą) tiksliai virš į kuolą įkalto vinies arba pažymėto centro. Keiskite trikojo kojų aukštį po vieną arba paslinkite plokštuma šiek tiek atlaisvintą nivelyrą, vėl priveržkite nivelyrą ir patikrinkite gulsčiavimą (sferinį burbulėlį).
PASTABA: Pirmasis taikinys turi būti žinomas (atskaitos taškas, nuo kurio norite atidėti kampą).
 1. Nustatykite horizontalaus sukimosi žiedo (6) atskaitą: "0";
 2. Nusitaikykite į antrą taikinį ir užsirašykite kampo atskaitą arba sukite nivelyrą į reikiamą pusę, kol matysite norimo atidėti kampo atskaitą.

Prietaiso tikrinimas, derinimas

Sferinis gulsčiukas

 1. Paruoškite prietaisą darbui;
 2. Išgulsčiuokite prietaisą keliamaisiais sraigtais (7), kad burbulėlis pataikytų į gulsčiuko apskritimo centrą.
 3. Pasukite žiūroną apie savo ašį: 180° (200 gonų);
 4. Patikrinkite ar burbulėlis vis dar apskritimo centre. Jei taip nėra, sumažinkite paklaidą pusę jos vertės keliamaisiais sraigtais (7), o kitą pusę paklaidos sferinio gulsčiuko reguliavimo sraigteliais (9);
 5. Kartokite šį procesą tol, kol burbulėlis liks apskritimo centre apsukus žiūroną.

Matymo (vizavimo) linija

Instrumento tikrinimas

 1. Tiksliai pastatykite optinį nivelyrą per vidurį tarp dviejų taškų (A ir B), kurie tarpusavyje yra ne mažiau 30 - 40 m atstumu;
 2. Vizuokite į tašką A, užsirašykite matuoklės atskaitą (a1 = 2,423 m) ir kitą taško B (b1 = 0,936 m);
 3. Atimkite b1 iš a1 ir gausite skirtumą tarp šių taškų (d = +1,487 m). Būtinai atkreipkite dėmesį į d reikšmę - teigiamas ar neigiamas skaičius;
PASTABA: Kadangi atstumas nuo prietaiso iki A ir B taškų yra vienodas, aukščių skirtumas bus teisingas, net jeigu prietaisas yra išsiderinęs, bet kompensatorius yra savo darbiniame diapazone.
 1. Perkelkite nivelyrą ir paruoškite darbui maždaug 2 m už taško B (ant linijos AB tęsinio);
 2. Užsirašykite taško B atskaitą (b2 = 1,462 m);
 3. Pridėkite b2 prie d, pavadinkite ją reikšme c (1,462 + 1,487 = 2,949 m);
 4. Užsirašykite dar vieną atskaitą į tašką A (a2);
 5. Palyginkite reikšmę c (2,949) su a2. Jei vizavimo linija yra teisinga ir tiksli, skaičiai turi sutapti. Jei skirtumas yra didesnis nei (AL20 ±6mm; AL32 ±2mm), prietaisą reikia reguliuoti.
ĮSPĖJIMAS: Viršutiniai ir apatiniai reguliavimo sraigtai yra labai trapūs, remiasi į siūlelių tinklelio lešiuką ir veikia priešingomis kryptimis. Jei neturite praktikos ar nenorite pažeisti garantinių sąlygų, rekomenduojame nivelyrą atvežti į autorizuotą remonto centrą.

Matavimo priemonės kalibravimas - matavimo priemonės rodmenų arba mato verčių atitikties etaloninių dydžių vertėms patikrinimas, įvertinant pasikliautinumo ribas.

Matavimo priemonės patikra - matavimo priemonės tinkamumo įvertinimas eksperimento būdu, tiriant jos metrologines charakteristikas bei tikrinant nustatytų reikalavimų atitikimą.

šaltinis: vmc.lt